28 kwietnia 2022

Xenobrach

Xenobrach for two percussions and two pianos (2015)

 

Duration: 1’30”

AUDIO

SCORE

The piece’s name is derived from two Greek words: ksénos – “foreign”, “strange” and brachýs – “short”. Therefore the meaning represents something brief and containing extraneous material. In this case, it is the closing chord based on the Chopin chord as well as the value of the difference between Fibonacci's successive arguments, which builds primary rhythmical structure of the piece.

Commissioned by the Polish Composers’ Union (ZKP) for its 70th anniversary.

Nazwa utworu pochodzi od dwóch greckich słów: ksénos – "obcy", "dziwny" i brachýs – "krótki". Zatem jego znaczenie określa coś krótkiego oraz zawierającego materiał pochądzący "z zewnątrz". W tym przypadku jest to akord zamykający utwór, oparty na akordzie chopinowskim, a także wartość różnicy między kolejnymi argumentami Fibonacciego, która buduje podstawową strukturę rytmiczną utworu.

Zamówione przez Związek Kompozytorów Polskich z okazji 70. rocznicy jego powstania.

List of performances:

2015

19 June

Warsaw (PL), Zamek Królewski, Ogniwa 

Kwadrofonik

WORKS