24 lutego 2006

Phonarium II

Phonarium II sound installation (2006)

 

Duration: depends on the lengths of the performance

AUDIO

SCORE

Phonarium II is an expansion of previous installation called Phonarium I. It is also written in Max/MSP 4 as interactive and generative software but in this version the public – not performer – draws the curves into 4 tables representing main parameters such as: pitch, rhythmical density, velocity and timbral modulation. The sound is distributed into 8 speakers that stand along the twisting corridor. Moving from one speaker to another listener experiences the time and development of the music individually. Because of the fact that time is “exchange” in two-dimensional space, everyone moves differently and listens to the speakers in various order with different length. There is no common beginning or ending of the piece but everybody can have its own development. 

Phonarium II jest rozwinięciem poprzedniej instalacji o nazwie Phonarium I. Również zostało napisane w Max/MSP 4 jako interaktywne i generatywne oprogramowanie, ale w tej wersji publiczność – a nie wykonawca – rysuje krzywe w 4 tabelach reprezentujących główne parametry, takie jak: wysokość dźwięku, gęstość rytmiczna, prędkość i modulacja barwy. Dźwięk jest rozdzielany na 8 głośników ustawionych wzdłuż krętego korytarza. Przechodząc od jednego głośnika do drugiego, słuchacz indywidualnie doświadcza czasu i rozwoju muzyki. Ponieważ czas jest "wymieniany" w przestrzeni dwuwymiarowej, każdy porusza się inaczej i słucha głośników w różnej kolejności i z różną długością. Nie ma wspólnego początku ani końca utworu, ale każdy może mieć swój własny rozwój.

List of performances:

2006

25 February

Wrocław (PL), BWA Gallery, Musica Polonica Nova

WORKS