12 czerwca 2022

Mi-repris

Performers:

Cezary Duchnowski – computer audio

Paweł Hendrich – computer audio

Marcin Rupociński – computer video

 

Chain Ensemble: 

Ewa Liebchen – flute

Rafał Jędrzejewski – flute

Ewa Paciorek – French horn

Tomasz Bińkowski – French horn

Krzysztof Bąkowski – violin

Aleksandra Kupczyk – violin

Magdalena Bojanowicz – cello

Andrzej Bauer – cello

 

Review (PL), Dorota Szwarcman, polityka.pl • 2019

Mi-repris – nazwa projektu Cezarego Duchnowskiego, Pawła Hendricha i Marcina Rupocińskiego nawiązuje w tytule do Mi-parti, a w treści muzycznej do nieistniejącej kompozycji elektroakustycznej Witolda Lutosławskiego, którą kompozytor zamierzał stworzyć.

Znaczenie nowego tytułu („Mi-repris” = „na wpół przejęte” a metaforycznie: „na wpół odzyskane”) należy rozumieć dwojako: w związku z dwuczęściową formą projektu oraz w odniesieniu do realizacji nieistniejącego, choć zamierzonego utworu Witolda Lutosławskiego, którego idea została „przejęta” i „odzyskana”.

W pierwszej części utworu Cezary Duchnowski, Paweł Hendrich i Marcin Rupociński przekształcą zachowane szkice w muzykę, zgodnie z duchem, estetyką i możliwościami technologicznymi epoki, w której powstała koncepcja. Efektem będzie muzyka akusmatyczna. Druga część będzie impresją na temat kompozytorów, którzy opierali swoje pomysły zarówno na szkicach Lutosławskiego, jak i na jego idiomatycznym języku muzycznym.

Powstała w ten sposób nowa forma wyrazu, która przenosi szkice niedokończonego dzieła elektroakustycznego we współczesność i czerpie z rozwiązań niedostępnych Lutosławskiemu. W ten sposób twórcy projektu "ożywiają" koncepcję Witolda Lutosławskiego własnymi osiągnięciami estetycznymi, a przede wszystkim technologicznymi. Wprowadzają ideę "ludzkiej elektroniki", która polega na sterowaniu parametrami muzyki elektronicznej za pomocą instrumentów muzycznych przy użyciu własnego oprogramowania komputerowego.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolekcje” – priorytet „Zamówienia kompozytorskie” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Zamówione przez Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego.

Mi-repris – the name of the project by Cezary Duchnowski, Paweł Hendrich and Marcin Rupociński refers in its title to Mi-parti, and in its musical content to a nonexistent electroacoustic composition by Witold Lutosławski, which the composer intended to create.

The meaning of the new title (Mi-repris = "half-taken over" and metaphorically: "half-recovered") should be understood in two ways: in connection with the two-part form of the project and in reference to the realization of a non-existent, although intended piece by Witold Lutosławski, the idea of which was 'taken over' and 'recovered'. 

In the first part of the piece, Cezary Duchnowski, Paweł Hendrich, and Marcin Rupociński transform preserved sketches into music, in accordance with the spirit, aesthetics, and technological capabilities of the era in which the concept was created. The result will be acousmatic music. The second part will be an impression of the composers, who based their ideas both on Lutosławski's sketches and on his idiomatic musical language.

The resulting new form of expression brings the sketches of an unfinished electroacoustic work into the present day and draws on solutions unavailable to Lutosławski. In this way, the creators of the project 'enliven' Witold Lutosławski's concept with their own aesthetic and, above all, technological achievements. They bring in the idea of 'human electronics', which consists in controlling the parameters of electronic music with musical instruments using their own computer software.

The piece was created thanks to the "Composer's Orders" programme, carried out by the Institute of Music and Dance. Its world premiere will take place as part of a series of concerts at the Nowy Teatr theater, entitled "The New Music Stage," which is organized by the Lutosławski Society.

Project co-financed by the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland within the programme „Collections” – the priority „Composition Commissions” implemented by the Institute of Music and Dance.

Commissioned by the Witold Lutosławski Society.

Date of performance

11.11.2019

Photo by Marcin Rupociński

PROJECTS