27 kwietnia 2022

Metasolidus I

Metasolidus I for symphony orchestra (2005-07)

2 fl, 2 ob, 2 cl, 2 bsn | 2 tpt, 2 hrn, 2 trbn | 2 perc | 18 vln, 6 vl, 6 vc, 4 cb

 

Duration: 11’30”

AUDIO

SCORE

The piece begins the cycle of two compositions – Metasolidus I and II. From Greek metá means “among”, “between”, “including” and from Latin solidus signifies something “permanent”, “durable”, “stable”. So, combination of these words should be translated as a form of a higher order, which is solid even if it’s build from various pieces.

In this work pitch, rhythmical and timbral material of two pieces – Diversicorium and Multivalentis – was a starting point in a very long process of transformation. The aim was to morph the original structure of chamber compositions to change it into the orchestral sonority and to blur the connection between initial pieces and a new one.

Utwór ten rozpoczyna cykl dwóch kompozycji – Metasolidus I i II. Z greckiego metá oznacza „pośród”, „pomiędzy”, „w tym”, a z łacińskiego solidus oznacza coś „trwałego”, „wytrzymałego”, „stabilnego”. Zatem połączenie tych słów należy tłumaczyć jako formę wyższego rzędu, która jest jednolita, nawet jeśli jest zbudowana z różnych kawałków.

W tej kompozycji materiał wysokościowy, rytmiczny i brzmieniowy dwóch utworów – Diversicorium i Multivalentis – był punktem wyjścia w bardzo długim procesie transformacji. Celem było przekształcenie pierwotnej struktury kompozycji kameralnych w brzmienia orkiestrowe i zatarcie związku między utworami wyjściowymi a nowymi.

List of performances:

2010

19 February

Częstochowa (PL), Częstochowa Philharmonic Concert Hall

Symphony Orchestra of the Częstochowa Philharmonic, Monika Stefaniak – conductor 

 

2008

16 February

Wrocław (PL), Wrocław Philharmonic Concert Hall, Musica Polonica Nova

Beethoven Academy Orchestra, Michał Dworzyński – conductor

 

Radio:

2008

21 February

Polskie Radio | Dwójka | Filharmonia Dwójki

WORKS