30 maja 2023

Just a Little Beat

Just a Little Beat for chamber ensemble and computer (2022-2023)

fl, sax | tpt, trbn | perc | pno | vln, vc, db | comp

 

Duration: 15’00” – 17’00”

 

Review (EN)

Review (PL)

AUDIO

SCORE

Just a Little Beat is the first piece composed by Paweł Hendrich for the Studio Dan. The specific nature of this ensemble is that its members are both traditionally trained classical musicians, as well as improvisers and jazzmen. The work is therefore strictly composed in terms of form and content, and includes the equally important elements of improvisation on composer-defined sound material. This allows the musicians to realize their full potential.

In Just a Little Beat the composer innovatively applies techniques (of sound production and rhythmconstruction) derived from popular and club music. Thus, the composition is an example of an interesting intermingling of popular music genres with the content and form of contemporary music – as a rule, extremely distant from each other.

The title of the composition is a play on words derived from the English term "just a little bit”. The word "beat" inserted in the title in place of "bit” refers to the rhythmicity of electronic popular and club music (such as pop-synth, dubstep, big beat, breakbeat, hip-hop). The track contains just "just a little" of this rhythmicity, and the rhythms used in the composition do not break through to the foreground, but are – contrary to the original – not obvious and often quite intricate. The second element, in addition to the rhythm, which refers to the above popular genres, is the transfer to the electronic and instrumental layer of the work of the characteristic sonorities of various genres of club music. Nonetheless, these sounds are combined with non-octave harmonics, characteristic of the composer, therefore not evoking associations with any genre of dance music.

In the piece, the composer develops his concept of musical games, which he applied when writing the string quartet Thall'Em All (2022) or the piano concerto Phantomaticon (2021). The concept is that some parts of the piece take the form of a musical game, having the characteristics of a puzzle and board game with strictly defined rules. Paweł Hendrich's musical game contains both elements (actions – longer sections and gestures – shorter sections) and musical connections, i.e. types of transitions between these elements. When performing a piece, the musicians individually decide how they will "pass the game", while, of course, following the rules set by the composer.

 

Project co-financed by the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland within the programme “Composing Commissions” implemented by the National Institute of Music and Dance.

Commisioned by National Forum of Music (NFM). 

Just a Little Beat to pierwszy utwór skomponowany przez Pawła Hendricha dla zespołu Studio Dan. Specyfika tego zespołu polega na tym, że jego członkami są zarówno tradycyjnie wyszkoleni muzycy klasyczni, jak i improwizatorzy oraz jazzmani. Utwór jest więc ściśle skomponowany pod względem formy i treści, a także zawiera równie istotne elementy improwizacji na zdefiniowanym przez kompozytora materiale dźwiękowym. Dzięki temu muzycy mogą w pełni wykorzystać swój potencjał.

W utworze Just a Little Beat kompozytor w innowacyjny sposób stosuje techniki (produkcji brzmienia i konstruowania rytmów) wywodzące się z muzyki popularnej i klubowej. Kompozycja jest więc przykładem ciekawego przenikania się gatunków muzyki rozrywkowej z treścią i formą muzyki współczesnej - z zasady niezwykle od siebie odległych.

Tytuł kompozycji to gra słów wywodząca się z angielskiego określenia „just a little bit”, oznaczającego „tylko trochę”. Słowo „beat”, wstawione do tytułu w miejsce „bit”, odnosi się do rytmiczności elektronicznej muzyki popularnej i klubowej (takiej jak pop-synth, dubstep, big beat, breakbeat, hip-hop). Utwór zawiera właśnie „tylko trochę” tej rytmiczności, a wykorzystane w kompozycji rytmy nie przebijają się na pierwszy plan, lecz są – przeciwnie do pierwowzoru – nieoczywiste i często dość zawiłe. Drugim elementem oprócz rytmu, który nawiązuje do powyższych popularnych gatunków, jest przeniesienie na warstwę elektroniczną i instrumentalną utworu charakterystycznej brzmieniowości różnych gatunków muzyki klubowej. Niemniej brzmienia te są połączone z właściwą dla kompozytora harmoniką nieoktawową, zatem nie budzącą skojarzeń z żadnym gatunkiem muzyki tanecznej.

W utworze kompozytor rozwija swoją koncepcję gier muzycznych, którą zastosował, pisząc kwartet smyczkowy Thall’Em All (2022) czy koncert fortepianowy Phantomaticon (2021). Koncepcja polega na tym, że niektóre części utworu przybierają formę gry muzycznej, posiadającej cechy gry logicznej i planszowej ze ściśle określonymi regułami. Gra muzyczna Pawła Hendricha zawiera zarówno elementy (akcje – dłuższe odcinki i gesty – krótsze odcinki), jak i muzyczne połączenia, czyli rodzaje przejść pomiędzy tymi elementami. Wykonując utwór, muzycy indywidualnie decydują o tym, w jaki sposób „przejdą grę”, przestrzegając przy tym oczywiście zasad określonych przez kompozytora.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowegow ramach programu „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Zamówione przez Narodowe Forum Muzyki.

List of performances:

2023

14 May

Wrocław (PL), National Forum of Music, The Red Hall, Musica Electronica Nova

Studio Dan

 

Radio:

2024

4 January

Polskie Radio | Dwójka | Nowa Polska

Premiere in NFM

Photo by Joanna Stoga

WORKS