29 października 2015

Exophor

Exophor for Chinese instruments ensemble (2015)

bamboo flute, sheng, pipa, sanxian, daruan, guzheng, yangqin, percussion, tenor banhu, zhonghu, piano

 

Duration: 9’00”

AUDIO

SCORE

The title of the composition consists of two sections. Exo- means "external" and -phor comes from a Greek -phoros ("wearing") or phorá ("wear"). Exophor means “wearing something external". In the composer's intention, the title refers to the confrontation of two cultures: Chinese and European, and the work itself is to be a transfer of modernist models of European compositional techniques to the background of Chinese music. In other words, traditional instruments are supposed to "carry" something "outside", performing unusual music for them. The same concerns instrumentation of the piece. There are Chines instruments but also grand piano, which represents the European tradition. They mix together creating the sound and timbre of the work.

Commissioned by the Forbidden City Chamber Orchestra.

Tytuł kompozycji złożony jest z dwóch członów. Exo- znaczy „zewnętrzny”, natomiast -phor pochodzi od greckiego -phoros („noszący”) lub phorá („noszenie”). Exophor oznaczać ma tyle, co „noszący coś zewnętrznego”. W zamyśle kompozytora tytuł odnosi się do konfrontacji dwóch kultur: chińskiej i europejskiej, a sam utwór ma być przeniesieniem modernistycznych wzorców europejskich technik kompozytorskich na grunt muzyki chińskiej. Innymi słowy, tradycyjne instrumenty mają „nieść” coś „zewnętrznego”, wykonując muzykę dla nich nietypową. To samo dotyczy instrumentacji utworu. W skład aparatu wykonawczego wchodzą instrumenty chińskie, lecz również fortepian, który reprezentuje tradycję europejską. Łączą się wzajemnie, tworząc dźwięki i brzmienia tej kompozycji.

Zamówione przez Forbidden City Chamber Orchestra. 

List of performances:

2015

22 November

Beijing (CN), The Beijing Concert Hall

The Forbidden City Chamber Orchestra, Liu Shun – conductor

Premiere in Beijing

WORKS