27 kwietnia 2022

Emergon αβ

Emergon αβ for chamber ensemble and computer (2011)

fl, ob, cl, bsn | tpt, hrn, trbn | 2 perc | pno | comp

 

Duration: 17’00”

CD

Metaforma, DUX, Ensemble musikFabrik, Diego Masson – conductor, Paweł Hendrich – computer

Sound Chronicle of Warsaw Autumn, POLMIC, Ensemble musikFabrik, Diego Masson – conductor, Paweł Hendrich – computer

AUDIO

SCORE

The word emergere in Latin means “to emerge”, “to arise”, “to appear”. In a composition, individual sounds, as well as whole groups of sounds, may “emerge”. Specific articulation means that they may also gradually arise, slowly modulating the sound material of a composition. The slow emergence also concerns the higher level of organization of form. 

The title's source has associations with yet another concept, that of emergence. Emergence is a phenomenon, which was being described by the natural sciences as early as the 1920s and 1930s. It refers to a particular property of systems, which consists in the fact that the properties of the system as a whole cannot be deduced from the properties of its parts examined individually. In other words, when a system evolves and moves to another level of organization, it acquires new properties, which do not result from the combination of the properties of the system's individual elements (for example, the physical properties of the individual elements of air do not indicate that their mixture will enable sound waves to travel). 

In a composition based on the phenomenon of emergence, the superimposition of consecutive layers creates new sound qualities, which do not result from hearing them separately. Hence the concept of creating, at a global level of the composition, two layers α, and β, which sound by themselves compared to the way they sound combined. Layer α – Emergon α – is intended as an acoustic composition. The ensemble performs a fully autonomous composition based on the principles described above. Layer β – Emergon β – is composed using electroacoustic means. To this end, a computer software was written which transforms the algorithms used previously to build the score of layer α in real time. The use of more or less analogous compositional techniques unites the two layers, α and β, while the use of different performance apparatus clearly separates one from the other. In accordance with the title's etymology, as well as the conception of the work, these layers penetrate each other, and the 'emergence' of the title concerns the micro-, the macro- and the metaform. 

The concept of emergence has proved relevant mainly in natural sciences, but its influence can also be seen in human (philosophy) or social sciences (sociology, economics). The use of ideas fundamental to this phenomenon makes Emergon αβ; part of the 'art & science' trend - a creative attitude with the aim of commenting on science through art. 

Commissioned by the 54th Warsaw Autumn International Festival of Contemporary Music for musikFabrik Ensemble. 

Słowo emergere w języku łacińskim oznacza „wynurzać się'', „wyłaniać'', „ukazywać się''. W utworze wyłaniać się mogą poszczególne dźwięki, jak i całe ich grupy. Stopniowo narastać mogą również charakterystyczne środki artykulacyjne, powoli modulujące materiał dźwiękowy kompozycji. Powolne ukazywanie się dotyczy również wyższego poziomu organizacji formy.

Źródłosłów tytułu wiąże się także z jeszcze innym pojęciem – emergencją. Emergencja to zjawisko opisywane już latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku w naukach przyrodniczych. Można je rozumieć jako szczególną cechę systemów, polegającą na tym, iż własności systemu jako całości nie można wyprowadzić z własności poszczególnych jego składowych, rozpatrywanych z osobna. Innymi słowy, gdy system na drodze ewolucji zmienia się i przechodzi na kolejny poziom organizacji, to pojawiają się w nim cechy nowe, które nie wynikają z połączenia cech poszczególnych części składowych tego systemu (np. fizyczne cechy poszczególnych składników powietrza nie wskazują na to, iż ich mieszanina pozwoli przenosić fale dźwiękowe).

Na podstawie tego zjawiska powstała kompozycja, w której nakładanie kolejnych warstw tworzy nowe jakości brzmieniowe, nie wynikające ze słyszenia ich z osobna. Stąd też pomysł stworzenia na globalnym poziomie kompozycji dwóch warstw, α i ß, które oddzielnie brzmiałyby inaczej niż w złożeniu. Warstwa α – Emergon α – jest przeznaczona na skład akustyczny. Zespół wykonuje w pełni autonomiczną kompozycję, opartą na wyżej podanych założeniach. Warstwa β – Emergon β – jest skomponowana przy użyciu środków elektroakustycznych. W tym celu powstał odpowiedni program komputerowy, w którym na żywo przetwarzane są algorytmy wcześniej budujące partyturę warstwy α. Użycie do pewnego stopnia analogicznych technik kompozytorskich scala obie warstwy, α i ß, a zastosowanie odmiennego aparatu wykonawczego powoduje powstanie czytelnej odrębności każdej z nich. Zgodnie z etymologią tytułu i ideą utworu warstwy te przenikają się, a tytułowe ,,ukazywanie się'' dotyczy mikro-, makro- i metaformy.

Emergencja ukształtowała myślenie głównie w naukach przyrodniczych, lecz jej ślady znaleźć można również w naukach humanistycznych (filozofia) czy społecznych (socjologia, ekonomia). Wykorzystanie idei leżących u podstaw tego zjawiska wpisuje Emergon αβ w nurt Art & Science - postawy twórczej, której celem jest komentowanie nauki poprzez sztukę.

Utwór został zamówiony przez 54. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień.

List of performances:

2015

8 February

Katowice (PL), NOSPR Chamber Hall

Orkiestra Muzyki Nowej, Szymon Bywalec – conductor, Paweł Hendrich – computer

 

2014

1 December

Warsaw (PL), Mazowiecki Instytut Kultury, 24. Portrety Kompozytorów

Orkiestra Muzyki Nowej, Szymon Bywalec – conductor

 

16 November

Chicago (US), Constellation

Illinois Modern Ensemble, Stephen Taylor – conductor, Paweł Hendrich – computer

 

14 November

Louisville (US), Margaret Comstock Concert Hall

Illinois Modern Ensemble, Stephen Taylor – conductor, Paweł Hendrich – computer

 

12 November

Illinois Urbana-Champaign (US), Krannert Center for the Performing Arts

Illinois Modern Ensemble, Stephen Taylor – conductor, Paweł Hendrich – computer

 

2011

23 September 

Warsaw (PL), The Witold Lutosławski Concert Studio of the Polish Radio, Warsaw Autumn

Ensemble musikFabrik, Diego Masson – conductor, Paweł Hendrich – computer

 

Radio:

2021

17 December

Polskie Radiu | Dwójka | Fantazja polska

 

2018

4 February

Polskie Radiu | Dwójka | Fantazja polska

 

2011

4 October

Deutschlandfunk | Kultur | Musik geht auf die Straße

 

23 September

Polskie Radio | Dwójka | Filharmonia Dwójki

Audioscore by Incipitsify

Concert in NOSPR

WORKS