29 kwietnia 2022

Dualabilis II

Dualabilis II for harpsichord and electronics (2020)

 

Duration: 6'15"

AUDIO

SCORE

łac. dualis — „podwójny” od duo — „dwa”

późn. łac. labilis — „chwiejny, nietrwały, przemijający”

Słowo „dualizm” posiada wiele znaczeń. W filozofii jest to pogląd, według którego pewną całość tworzą dwa niesprowadzalne do siebie, przeciwstawne albo komplementarne składniki. W fizyce dualizm najczęściej odnosi się do podwójnej natury obiektów kwantowych, takich jak np. foton czy elektron. Natomiast w ontologii dualizm reprezentują ciało i duch, a w teologii – dobro i zło.

W utworze Dualabilis II (podobnie do Dualabilis I) dualistyczna jest relacja pomiędzy warstwą akustyczną a elektroniką, kompozycją a improwizacją. Materiał muzyczny również zestawiany jest na zasadzie odrębności i niezależności lub komplementarności. Nie tylko materia utworu ma jednak cechy dualne. Również jego forma podzielona jest na sekcje, które są między sobą spolaryzowane – stanowią swoje przeciwieństwo jako odrębne zjawiska dźwiękowe ukształtowane według odmiennych typów narracji.

Drugi człon tytułu utworu odnosi się do idei niestabilności, zmienności, przechodzenia do stanów skrajnych. W kompozycji tej bowiem większość zjawisk ewoluuje lub gwałtownie przeobraża się, przechodząc w kolejne, często skrajnie odmienne stany (dynamiczne, agogiczne, fakturalne, brzmieniowe).

Latin dualis — „double” from duo — „two”

later Latin labilis  — „unstable, perishable, transient”

The word „dualism” has many meanings. In philosophy it is the view that a certain whole is made up of two incompatible, opposite, or complementary components. In physics, dualism most often refers to the dual nature of quantum objects, such as the photon or electron. Whereas in ontology, dualism is represented by body and spirit, and in theology by good and evil. In Dualabilis II (similarly to Dualabilis I), the relationship between the acoustic layer and electronics, composition and improvisation is dualistic. The musical material is also juxtaposed on the basis of separateness and independence or complementarity. However, not only the matter of the piece has dual characteristics. Also, its form is divided into sections, which are polarized among each other - they are their opposites as separate sound phenomena shaped according to different types of narration. The second part of the piece's title refers to the idea of instability, changeability, transition to extreme states. For in this composition, most phenomena evolve or transform abruptly, passing into successive, often radically different states (dynamic, agogic, textural, timbral).

List of performances:

2020

13 May

Lublin (PL), Centrum Kultury w Lublinie, Festival of Traditional and Avantgarde Music Codes

Gośka Isphording – harpsichord, electronics

Premiere in Lublin

WORKS