12 czerwca 2022

Avatar

Performers:

Adam Bałdych – violin

Paweł Hendrich – computer

 

Text (PL), Mateusz Ryman, jazzsoul.pl • 2013

Review (PL), Martyna Rejner, Radio Sfera • 2013

Avatar jest personifikacją postaci w świecie wirtualnym. Reprezentuje on realną osobę w cyberprzestrzeni lub postać generowaną przez oprogramowanie. Samo słowo avatar wywodzi się z sanskrytu i oznacza zstąpienie i ucieleśnienie bóstwa w postać śmiertelną lub kształt doczesny.

Słowo „avatar” definiuje również koncept artystyczny wspólnego projektu dwóch przedstawicieli odrębnych muzycznych światów – skrzypka Adama Bałdycha (muzyka improwizowana) i kompozytora Pawła Hendricha (muzyka poważna). Poszukiwanie nowego brzmienia i improwizacja jako język twórczy stały się iskrą do zawiązania się ich współpracy.

Bałdych i Hendrich postanowili spotkać się, stając się swego rodzaju artystycznymi avatarami samych siebie. Co więcej, odnosząc się do muzyki innych kompozytorów zostają również avatarami ich muzycznych postaci, nadając ich muzyce kształt i brzmienie zgodne ze swoją własną wizją. Inspirując się muzyką dawną oraz klasyczną muzyką współczesną twórcy projektu niejako wcielają się w osobę HIldegardy z Bingen, Jana Sebastiana Bacha czy Witolda Lutosławskiego reinterpretując ich dzieła, tworząc nowe postaci dźwiękowe ich wybitnych kompozycji.

Jako rodzaj performance'u do realizacji projektu muzycy wybrali recital skrzypcowy, który w muzyce poważnej ma swoją określoną definicję. W przypadku projektu AVATAR, recital stał się pretekstem do nieograniczonej improwizacji, traktowania komputera i skrzypiec jako sprzężonego ciała, kreującego nowy świat na pograniczu wielu stylów.  

Ideą projektu jest zintegrowanie gry skrzypiec i komputera, wytworzenie ścisłej interakcji pomiędzy nimi. Dźwięk skrzypiec z jednej strony jest przetwarzany w komputerze, a z drugiej steruje procesami generowania brzmień i faktur akompaniujących. W ten oto sposób tworzy się sieć powiązań, dzięki której skrzypce stają się kontrolerem, a komputer pełnoprawnym instrumentem wykorzystującym gesty instrumentalisty. Mówiąc przenośnie skrzypce wcielają się w swojego dźwiękowego AVATARa, wytwarzanego w komputerze. To wszystko jest możliwe dzięki użyciu odpowiednich programów napisanych specjalnie w środowisku Max. Przestrzenna projekcja dźwięku koncertu odbywa się w systemie dookolnym.

An avatar is a personification of a character in the virtual world. It represents a real person in cyberspace or a character generated by software. The word avatar itself is derived from Sanskrit and means the descent and embodiment of a deity into a mortal form or temporal shape.

The word "avatar" also defines the artistic concept of the joint project of two representatives of separate musical worlds – violinist Adam Bałdyk (improvised music) and composer Paweł Hendrich (classical music). The search for a new sound and improvisation as a creative language became the spark for their collaboration.

Bałdych and Hendrich decided to meet, becoming a kind of artistic avatars of themselves. What's more, by referring to other composers' music they also become avatars of their musical characters, giving their music a shape and sound in line with their own vision. Inspired by early music and contemporary classical music, the creators of the project in a way impersonate HIldegard of Bingen, Johann Sebastian Bach or Witold Lutosławski, reinterpreting their works and creating new sound characters of their outstanding compositions.

As a type of performance, the musicians chose a violin recital, which has its own specific definition in classical music. In the case of the AVATAR project, the recital became a pretext for unlimited improvisation, treating the computer and the violin as an interconnected body, creating a new world on the borderline of many styles.  

The idea of the project is to integrate the violin and the computer, creating a close interaction between them. On the one hand, the sound of the violin is processed in the computer, on the other it controls the processes of generating sounds and accompaniment textures. In this way, a network of connections is created, where the violin becomes a controller, and the computer becomes a fully-fledged instrument that uses the gestures of the instrumentalist. Figuratively speaking, the violin becomes its own AVATAR, produced by the computer. This is all possible thanks to the use of appropriate programs written specifically for the Max software. The spatial sound projection of the concert takes place in an omnidirectional system.

List of performances:

2014

19 October

Improvisation

Trzebnica (PL), open air concert

Adam Bałdych – violin, Paweł Hendrich – computer

 

2013

16 November

Improvisation

Toruń (PL), Center of Contemporary Art, Lutosławski Festival. Pole widzenia / Pole słyszenia

Adam Bałdych – violin, Paweł Hendrich – computer, Paweł Lisek – visualisation

Concert in Trzebnica

PROJECTS